Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke juridische zaken over het gebruik van onze site

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website http://www.chef99.nl/ op en de daaraan verbonden sites. Door gebruik te maken van de site verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en andere op de site vermelde voorwaarden, waaronder de disclaimer en het cookiebeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en geactualiseerd. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de site niet te gebruiken.

2. De site is alleen bestemd voor eigen, niet-commercieel gebruik. De site mag voor geen enkel ander doel worden gekopieerd, gewijzigd, aangepast of gebruikt. De site mag niet worden gebruikt als informatie- of nieuwsbron voor het creëren van eigen content, omdat dit een schending van onze rechten inhoudt. Eenieder die content kopieert of hier anderszins gebruik van maakt anders dan voor eigen en niet-commercieel gebruik of zoals door ons is toegestaan zal door ons worden in rechte worden aangesproken.

3. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor content of reclame van derden op de site.

De juridische zaken verder uitgewerkt

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht de gebruiksvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Indien u de site blijft gebruiken nadat deze gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, houdt dit gebruik in dat u die wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Zolang u zich aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, verlenen wij u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de site te bezoeken en er gebruik van te maken.

1. Begripsbepalingen.

u: u, de gebruiker van de site, waarbij uw dienovereenkomstig wordt uitgelegd.

wij/ons: Cedira B.V, Anijsgaarde 10, 3436HL Nieuwegein, waarbij onze dienovereenkomstig wordt uitgelegd.

site: http://www.chef99.nl/

gebruikersgegevens: de persoonlijke gegevens die via de site door u aan ons kunnen worden verstrekt.

gebruikers: de gezamenlijke en/of afzonderlijke gebruikers van de site, afhankelijk van de context waarin dit begrip in deze gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt.

content: alle tekst, grafische voorstellingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, artwork en computercode op de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwerp, de structuur, selectie, rangschikking, uiting, “look and feel” en de indeling van dergelijke content.

2. Aanvaardbaar gebruik

U stemt ermee in dat ieder gebruik door u van de site in overeenstemming is met de volgende voorwaarden:

2.1 U mag geen gebruik maken van “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of een ander(e) automatisch(e) instrument, programma, algoritme of methodiek, of een gelijksoortig of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te krijgen tot enig deel van de site of content of om dit te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de site of de content reproduceren of omzeilen om materialen, documenten of informatie te (pogen te) verkrijgen op een manier die niet voor dat doel via de site beschikbaar wordt gesteld. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke activiteiten te controleren en te blokkeren. Door uw gebruik van de site geeft u ons toestemming uw gebruik van de site en de content te controleren.

2.2 Het is u niet toegestaan door hacking, het “minen” van wachtwoorden of andere onwettige manieren onbevoegde toegang tot een gedeelte of functionaliteit van de site te pogen te verkrijgen, of tot andere systemen of netwerken die verbonden zijn aan de site of de server, of tot de diensten die op of via de site worden aangeboden.

2.3 Het is u niet toegestaan de kwetsbaarheid van de site of een daarop aangesloten netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen. Ook is het niet toegestaan de beveiliging of authenticatiemaatregelen op de site of een daarop aangesloten netwerk te doorbreken. Het is u niet toegestaan op gegevens van een andere gebruiker of bezoeker van de site of een van onze klanten, met inbegrip van een account op de site (indien van toepassing) dat niet van u is, “reverse look-up” toe te passen of deze (pogen te) herleiden tot de bron, of de site of een dienst of informatie die door of via de site beschikbaar wordt gesteld op enigerlei wijze te benutten met als doel gegevens te onthullen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke identificatie of gegevens, anders dan uw eigen gegevens, zoals deze door de site worden verstrekt.

2.4 U gaat ermee akkoord dat u geen handelingen verricht die een onredelijke of onevenredig grote belasting betekenen voor de infrastructuur van de site of onze systemen of netwerken, of systemen of netwerken die aan de site zijn verbonden.

2.5 U stemt ermee in geen apparaat, software of methode te gebruiken die de behoorlijke werking van de site, of het gebruik door een andere gebruiker van de site, verstoort of poogt te verstoren.

2.6 U mag geen headers vervalsen of op andere wijze identifiers manipuleren om de oorsprong van een bericht of transmissie te verhullen dat/die u op of via de site of een op of via de site aangeboden dienst naar de site verzendt. U mag niet doen alsof u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of u uitgeven voor een andere persoon of entiteit.

2.7 U mag de site of de content niet gebruiken voor een onrechtmatig doel of een doel dat door deze gebruiksvoorwaarden of de wet wordt verboden, of ongeoorloofde activiteiten of andere activiteiten doen verrichten die onze rechten of de rechten van anderen schenden.

2.8 Het plaatsen van content. Het is niet toegestaan op de site lasterlijk, bedreigend, obsceen, schadelijk, pornografisch of anderszins ongeoorloofd materiaal te plaatsen of via de site te verzenden. Dit geldt eveneens voor materiaal dat op enigerlei wijze inbreuk maakt op onze rechten of die van anderen of deze rechten aantast (met inbegrip van intellectuele eigendoms-, geheimhoudings- of privacyrechten) of dat leed of ongemak veroorzaakt. U mag geen meningen uiten die ordinair, grof, seksistisch, racistisch of anderszins beledigend zijn. U zult andere gebruikers altijd met respect behandelen.

2.9 U mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar geen materiaal op de site plaatsen dat niet van uzelf is of dit anderszins beschikbaar stellen.

2.10 U mag op geen enkele wijze materiaal op de site kopiëren, downloaden, reproduceren, opnieuw publiceren, aanpassen of verzenden, behoudens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor uw eigen, niet-commerciële gebruik.

2.11 Prijsacties. U dient zich te houden aan de specifieke regels van een wedstrijd of actie waaraan u via de site deelneemt. Prijsvragen en wedstrijden die via de site worden aangeboden zijn niet geldig voor mensen die buiten Nederland woonachtig zijn, tenzij dit in de voorwaarden van de actie wordt vermeld. U kunt namens u geen derde aan een wedstrijd of prijsactie laten deelnemen; hiertoe behoort ook de situatie dat een derde, een helper of tussenpersoon in uw opdracht deelneemt. Inzendingen die zijn ingediend onder een valse of fictieve naam worden gediskwalificeerd.

2.12 Beveiliging. Voor bepaalde functies of diensten die op of via de site worden aangeboden dient u zich te registreren (daartoe behoort het instellen van een gebruikersnaam en wachtwoord). U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw registratiegegevens, met inbegrip van uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw registratie als gevolg van het niet veilig bewaren en geheimhouden van deze gegevens. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade die door ons of enige andere gebruiker of bezoeker van de site wordt geleden vanwege de omstandigheid dat iemand anders uw gebruikersnaam, wachtwoord of account gebruikt doordat u uw accountgegevens niet veilig hebt bewaard of niet geheim hebt gehouden.

Het is u niet toegestaan op enig moment de gebruikersnaam of het wachtwoord van iemand anders te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en instemming van de houder van die gebruikersnaam of dat wachtwoord. Wij zijn niet aansprakelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat u deze verplichtingen niet nakomt.

3. Websites van derden en adverteerders

3.1 Gelinkte sites. Deze site kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden (gelinkte sites). Deze gelinkte sites dienen uitsluitend het gemak van onze gebruikers. Wij oefenen geen invloed uit over deze gelinkte sites, wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van deze gelinkte sites en onderschrijven deze content niet, met inbegrip van informatie en materialen op deze gelinkte sites. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vormen met betrekking tot uw gebruik van deze gelinkte sites.

3.2 De content, advertenties, producten of diensten op gelinkte sites of die via gelinkte sites beschikbaar zijn, worden door ons niet onderschreven. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.3 Derden-adverteerders. Alle transacties tussen u en een op of via de site gevonden derde-adverteerder of handelaar, waaronder de betaling voor en de levering van producten, diensten en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, komen tot stand tussen u en de betreffende adverteerder of handelaar. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties. Derden-adverteerders kunnen op uw computer cookies plaatsen. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie met betrekking tot deze cookies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor cookies van derden die op uw computer worden geplaatst.

4. Content

4.1 Alle content is eigendom van ons, wordt door ons beheerd of is door of aan ons in licentie gegeven of verkregen, en wordt beschermd door de wet, het auteursrecht, het octrooi- en merkenrecht en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden mag zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming geen enkel deel van de site en geen content op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, herschreven, gebruikt als nieuwsbron, geüpload, geplaatst, openbaar worden getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid (waaronder mirroring) naar een andere computer, server, website of een ander medium voor publicatie of verspreiding of voor een commerciële onderneming of bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

4.3 U gaat ermee akkoord dat indien u zich bewust wordt van een dergelijke verspreiding, bedrijfsmatige exploitatie of enig ander ongeoorloofd gebruik van onze content, kunt u contact met ons opnemen.

4.4 U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de site ons en onze licentiegevers en rechtverkrijgenden een onherroepelijke, eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent voor het gebruik van het materiaal binnen de site. Indien wij uw materiaal op enige andere wijze wensen te gebruiken, dan nemen wij contact met u op, tenzij wij u dit uitdrukkelijk mededelen op het moment dat u dergelijk materiaal verstrekt. De licentie strekt zich uit tot het kopiëren, aanpassen en bewerken van de materialen voor gebruik op de site.

5. Aansprakelijkheid voor op de site verstrekte informatie

5.1 Content van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiaal dat op de site wordt geplaatst door een ander, waaronder adverteerders en gebruikers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dit materiaal en onderschrijven dit niet en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan.

Wij behouden ons het recht voor om de geleverde bijdragen te controleren en kunnen reageren op of opmerkingen maken over door u geplaatste berichten. Wij kunnen geheel naar eigen inzicht eventuele content van gebruikers in de comments of andere content van gebruikers die anderszins van tijd tot tijd via onze site beschikbaar is redigeren, weigeren te plaatsen of verwijderen. Het niet verwijderen van bepaald materiaal vormt geen onderschrijving of aanvaarding hiervan door ons.

5.2 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, juistheid, timing of betrouwbaarheid van de informatie of verklaringen op de site, of voor uitlatingen, adviezen en/of meningen die door gebruikers worden gedaan of gegeven (behalve waar de wet dit vereist). U stemt ermee in dat indien u een vordering hebt die voortvloeit uit de handelingen of uitlatingen van een andere gebruiker, deze vordering uitsluitend tegen die gebruiker wordt ingesteld en niet tegen ons.

5.3 Wij streven ernaar alle redelijke zorg te betrachten bij het aanbieden van de site. Behoudens voor zover dit door de wet wordt vereist, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de site en garanderen wij niet dat het in de site opgenomen materiaal of de functies van de site of de server zonder onderbreking of vertraging zullen werken of foutloos, vrij van virussen of programmeerfouten of compatibel met andere software of ander materiaal zullen zijn.

5.4 Wij zijn aansprakelijk voor iedere bedrieglijke voorstelling van zaken die wij geven en voor overlijden of lichamelijk letsel dat ontstaat als gevolg van onze nalatigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor andere mogelijk door u of een derde geleden schade als gevolg van het gebruik van of in verband met uw gebruik van de site.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Wij garanderen niet dat de site of de content, de diensten of de functies van de site foutloos en zonder onderbreking zullen zijn, dat gebreken gecorrigeerd zullen worden of dat uw gebruik van de site specifieke resultaten zal opleveren. De site en de content daarop worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en naar beschikbaarheid. Alle op de site verstrekte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat van de site gedownloade bestanden of overige gegevens virusvrij of niet besmet zijn en geen vernietigende functies bevatten. Wij wijzen alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van garanties met betrekking tot juistheid, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor het handelen of nalaten en het gedrag van derden in verband met of met betrekking tot uw gebruik van de site en/of een dienst. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de site en de gelinkte sites. Uw enige rechtsmiddel tegen ons wegens ontevredenheid met de site of enige content is te stoppen met het gebruik van de site of de betreffende content. Deze beperking van aansprakelijkheid maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

6.2 De bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid is van toepassing op schade, aansprakelijkheid of letsel die of dat wordt veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming, misslag, nalaten, onderbreking, verwijdering, gebrek, vertraging in de werking of verzending, computervirus, uitval van communicatielijnen, diefstal of vernietiging van of onbevoegde toegang tot, wijziging van, of gebruik van de site, hetzij voor wanprestatie, onrechtmatige daad, nalatigheid of voor enige andere rechtsvordering.

6.3 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving een van de volgende handelingen te verrichten: (1) om welke reden dan ook de werking van of de toegang tot (een gedeelte van) de site wijzigen, opschorten of beëindigen; (2) (een gedeelte van) de site en het toepasselijke beleid of de toepasselijke voorwaarden wijzigen of aanpassen; en (3) waar nodig de werking van (een gedeelte van) de site onderbreken voor routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden, het corrigeren van fouten of het aanbrengen van andere wijzigingen.

6.4 Aansprakelijkheidsbeperking. Behoudens voor zover dit door de wet verboden is, zijn wij in geen geval aansprakelijk jegens u voor (i) gederfde winst, (ii) bedrijfsstagnatie, (iii) verlies van goodwill of reputatie of anderszins, of voor indirecte schade, gevolgschade, schadevergoeding als voorbeeldfunctie, bijkomende of punitieve schade, met inbegrip van verlies door indirecte of gevolgschade, ook indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6.5 Indien wij niettegenstaande de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden jegens u aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de site of de content, bedraagt onze aansprakelijkheid in geen geval meer dan EUR 100,00.

7. Vrijwaring

U verbindt zich ertoe om op verzoek ons, onze functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, rechtsopvolgers, werknemers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te vrijwaren voor en schadeloos te stellen tegen ieder(e) eis, verlies, aansprakelijkheid, vordering of kosten (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand) door derden tegen ons als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de site.

8. Niet-nakoming of niet-naleving van gebruiksvoorwaarden

8.1 Wij kunnen alle gegevens die wij over u hebben (met inbegrip van uw identiteit) openbaar maken indien wij vaststellen dat die openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de site, of noodzakelijk is om een persoon te kunnen identificeren, met hem contact op te nemen of tegen hem een rechtszaak aan te spannen indien deze persoon (opzettelijk of onopzettelijk) schade toebrengt aan of in de weg staat van onze rechten of eigendommen, of de rechten of eigendommen van de bezoekers of gebruikers van de site, met inbegrip van onze klanten en adverteerders. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor alle gegevens openbaar te maken die wij noodzakelijk achten om te voldoen aan ieder(e) toepasselijk recht, regelgeving, gerechtelijk bevel of verzoek van de overheid. Ook kunnen wij uw gegevens openbaar maken wanneer wij vaststellen dat de toepasselijke wet dit vereist of toestaat, met inbegrip van de uitwisseling van gegevens met andere ondernemingen en organisaties ter bescherming tegen fraude.

8.2 U erkent en stemt ermee in dat wij al uw communicatie met ons via de site of een op of via de site aangeboden dienst kunnen bewaren en dat wij deze gegevens ook openbaar kunnen maken indien wij dit wettelijk verplicht zijn of indien wij vaststellen dat het bewaren of openbaar maken redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) aan een gerechtelijk bevel te voldoen, (2) deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op beweringen dat dergelijke gegevens inbreuk maken op de privacy of de rechten van anderen, of (4) onze rechten, eigendommen of de persoonlijke veiligheid van onze werknemers, gebruikers of bezoekers van de site en het publiek te beschermen.

8.3 U stemt ermee in dat wij geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving u de toegang tot de site mogen ontzeggen en/of uw toekomstige toegang tot de site mogen blokkeren indien wij vaststellen dat u een of meerdere van deze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die verband houden met uw gebruik van de site hebt geschonden of niet hebt nageleefd. Tevens stemt u ermee in dat schending of niet-naleving door u van deze gebruiksvoorwaarden onrechtmatig is en onherstelbare schade aan ons kan toebrengen waarvoor een financiële schadevergoeding ontoereikend zou zijn. Voorts stemt u ermee in dat wij iedere voorlopige of billijke voorziening kunnen vragen die wij in dergelijke omstandigheden nodig of passend achten. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die wij rechtens jegens u een beroep kunnen doen.

8.4 U stemt ermee in dat wij geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wegens gegronde redenen u de toegang tot de site kunnen ontzeggen. Deze gegronde redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, (1) verzoeken van instanties voor rechtshandhaving of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek door u (het op eigen initiatief opzeggen van de account), (3) beëindiging of materiële wijziging van de site of een op of via de site aangeboden dienst, of (4) onverwachte technische problemen.

8.5 Indien wij een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, zijn wij gerechtigd naast iedere aan ons toegewezen vordering alle redelijke kosten voor rechtsbijstand en kosten van deze procedure op u te verhalen en verplicht u zich ertoe op verzoek deze kosten te voldoen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor de beëindiging van uw toegang tot de site als gevolg van een schending of niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden.

9. Privacy

9.1 Wij voldoen aan alle Nederlandse wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die van tijd tot tijd van toepassing is ten aanzien van alle door ons verzamelde persoonlijke informatie met betrekking tot u.

9.2 Neem contact met ons op om ons in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de eerder door u verstrekte informatie of indien u uw toestemming wenst in te trekken voor het gebruik door ons van uw gebruikersinformatie voor de genoemde doeleinden of voor enige vorm van contact in het kader van een actie.

10. Beëindiging ter onzer beoordeling

Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de site onmiddellijk te beëindigen wanneer u onze gebruiksvoorwaarden schendt of niet naleeft of wanneer wij gegronde redenen hebben om te menen dat u waarschijnlijk deze voorwaarden schendt of wanneer u op een andere manier gedrag vertoont dat wij geheel naar eigen inzicht onaanvaardbaar achten.

11. Toepasselijk recht, geschillenregeling

11.1 U stemt ermee in dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de site, met inbegrip van alle geschillen, zullen worden beheerst door Nederlands recht , met uitsluiting van de regels ten aanzien van conflictenrecht. U stemt ermee in dat de rechter in Nederland bij uitsluiting bevoegd is en u doet afstand van enig bezwaar tegen deze bevoegdheid.

11.2 In het geval van onenigheid of een geschil tussen u en ons die of dat voortkomt uit of verband houdt met uw gebruik van de site, zullen partijen trachten onmiddellijk en te goeder trouw tot een oplossing van het geschil te komen. Mocht het niet mogelijk zijn om een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn (dertig (30) dagen) op te lossen, dan kan elke partij voor de onenigheid of het geschil een mediator inschakelen. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, dan staat het de partijen vrij om ieder recht of rechtsmiddel ter hand te nemen dat hen ingevolge toepasselijk recht ter beschikking staat.

12. Terugkoppeling

Indien u opmerkingen over de site hebt of hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op.

13. Onze gegevens

Cedira B.V

Anijsgaarde 10

3436HL Nieuwegein